петък, 15 март 2013 г.

Гражданско общество на практика - прът в спицата

Проектът "Гражданско общество - самоуправление, контрол и реформиране на общата ни собственост"


Касае система в Интернет, но и управлявана със традиционни форми на контакт,
която на първо място ОБЕДИНЯВА и организира граждански инициативи по контрола,
рационалициране и реформиране функционирането на държавните структури и организации,
справедливото и прозрачно разпределянe на общинските и държавните средства и инвестиции.

Контролира правилната и качествена работа на държавните институции и инвестиции.

По организиран от системата демократичен вод и по специфичен начин на отчитане на вложеното
в обществен план, както и независими оценки и разпределяне на силите, чрез взаимопомощ и солидарност.

Свързва хората във функционирането на Гражданското общество  на принципа на солидарността, надеждността,
общи задачи, доверието и съзнаването, че участваш в нещо наистина свое, демократично и градивно.

Идеята е взета от модели, които  функционират по света на много места, познати под името фриганизъм.

Организиране на социални взаимопомощи, но и вътрешно потребление в системата на свободни стоки и услуги,
което се отчита във време, (подобни опити в Гърция, Франция, Германия или Испания работят със специфични
 вътрешни "валути" или време )и така избягва натуралната размяна.

Настоящата система е разработена като пазарна и за българските условия, със съответни практически правила,
като личните "сметки" на участниците служат освен за предлагане и реализиране на обществени задачи, стоки и
услуги, така също и за натрупвания в социален, пенсионен и здравноосигурителен план.

Целеви групи
Касае най-вече активните граждани, но и хора с ниски доходи и които малко или повече са изоставени от
бедната и нефункционираща държава, социално слаби и бедни хора, включително циганите, но граждани и
фирми, които са готови да участват в реализирането на задачи на гражданското общество.


Цели


повишана производителността на цялото общестов и оттам и доходите
повишаване на активността на гражданското общество, насочена към социални дейности;
подобряване ефективността на незаетия труд, основан на връзката гражданин - гражданин - социум - общество.
моралната амбиция на проекта е действен механизъм за мобилизиране на гражданското общество за възпроизводство на самото себе си.
повишаване предлагането, производството и ползването на свободни стоки и услуги и така вдига доходите

Принципи
Мобилизиране на свободен неконкурентен труд в обществени и социални дейности посредством мрежови принцип (индиректно между предлагащия и търсещия), реализиран чрез използване на  “Обществена борса” ( може да се нарече Патриотично-обществена борса )
Синхронизация на търсенето и предлагането чрез специални „бюра” по места, които се управляват от самите участници, но и с възможност за директен достъп до Интернет
Възможност за участие и на държавата като обявата на свои потребности в системата, свързани с инфраструктурата, гражданския контрол и опазване на околната среда;
Приоритет на гражданската самоинициатива за разширяване функционирането на информационната система.
Самоуправление и самоконтрол
Системата е обща собственост на участниците, която се управлява на принципа на  реалната демокрация. Като собственици на системата участниците сами постигат прозрачността и справедливостта.
Взаимопомощ, солидарност и  кооперативност
Обединяване около задачите пред обществото
Ефективен контрол над системата, но и по отношение на законите, и над общата собственост в лицето на държавата.
При фирмите - реализиране на залежали и непригодни за пазара стоки.
Подпроекти, като помощни кооперативи в различни сфери


Технология
Системата е разработена за България като информационна система достъпна в Интернет с конкретни организационни решения в практически план.