петък, 29 май 2015 г.

Костов се обяви против плоския данък - и реплика на Каролев към товаКъм връзката коментари Каролев - Иван Костов

Бих се съгласил да увелича приходите в бюджета за една държава с работещи и коректни институции...В случая само ще дам възможност за повече неработене, кражби и манипулации...А иначе инвестициите не нарастнаха защото плоския данък не си изпълни задачата, а защото държавата е все по-неработеща.


Бих се съгласил да се простя с плоския данък и да увелича приходите в бюджета, ако предварително се спра на намаление на разходите за администрация - като се спра не средноевропейски разходи по пера като пропорция към националния доход, и предварително знам, че тези увеличени приходи ще отидат в една разписана и доказано работеща - ако ще с чужд контрол - система от ромски кооперативи, там където тези общности са доказано напълно отпадащи от обществото, образованието, социалната и гражданска среда, с известно ниво на дисциплиниране....

четвъртък, 28 май 2015 г.

Гражданите питат политиците

Въпрос към г-н Цветан Цветанов


Г-н Цветанов, все се каня да Ви попитам. Какво направихте с интеграцията на ромите по време на предното управление на ГЕРБ? Тогава се опитах да вляза във връзка с едно предложение за програма с избрания от Вас ръководител на програмата...Не се получи нищо. Останах с впечетлението, че нито е за тази работа нито има намерение да направи нещо.

сряда, 13 май 2015 г.

Робство, иго или присъствиеСъбират в книга изследване, опровергаващо изданието „Турците в България"


Странна работа! Факт ли е че виски манастири са били опожарени. А някои по няколко пъти. Факт ли е че са унищожени всички манастирски и други книгохранилища, факт ли са унищожените крепости, като най-прясното е използването на варовика от стените и сградите от Плиска за чакъл на железопътната линия Русе-Варна? ..И това стига.

понеделник, 4 май 2015 г.

Равносметката и липсата на какъвато и да е стратегия за уреждането й


Равносметката от 80 години възход
Проф. Петър Иванов пред Фрог: Обичам те, TV7!

Прави също впечатление и липсата на какъвто и да е план за решаването й. А на плахи опити се реагира с неразбиране и незаинтересованост - от Президента, до Мин.Председателя, омбудсмана,министъра на социалните грижи...:


Идеен проект
Тази проект описва, най-общо, едно демократично средство, основа  за обeдинение и еднопосочност на  усилията на желаещи да участват граждани на базата на солидарност , демократичност, изгода за обществото, но и лична социална и материална изгода... Конкретно ползи, но и граждански контрол над държавата - което ще рече директно повишаване на производителността на обществото, и пак в личен материален и социален план.
Цели
· повишаване активността на гражданското общество, насочена към социални задачи, към контрол над държавата и органите й по демократичен начин;
· подобряване ефективността на труда и технологиите;
· моралните амбиции на проекта са насочени към създаване на действени механизми за мобилизиране на гражданското общество и самовъзпроизводство;
· увеличаване на предлагането, производството и ползването на свободни стоки и услуги;

Целеви групи
Инициатори на проекта, като двигател и „свободен“ генератор на идеи, са активни граждани от средната класа, но основната част на участниците в него, са лишените от социална защита хора с ниски доходи, включващи и гражданите от малцинствата, повече или по-малко изоставени от бедната и нефункционираща държава.
Ще участват фирми, готови да реализират  задачи на обществото и държавата, подпомагани на републиканско и общинско ниво и от европейски проекти.
Същност
Проектът представлява система в Интернет - "Гражданска електронна борса" със сходна на E-Bay технология за предлагане и реализиране на обществени, социални и граждански задачи, стоки и услуги с цел повишаване "производителността" – да се разбират реда и ефективността на функциониране на държавния апарат. Проектът предвижда както директно повишаване на преките доходи и ползи, така и кумулирането на средства за използването им в социален план.
Към стоките и услугите се включват задачи, обхващащи цялото общество и държавната дейност с всичките й подотрасли, от които на първо място за здравеопазване и образование, както и за различните видове социална дейност, вътрешния ред, гражданския контрол над държавата, взаимопомощта и работата със социално незащитени групи и т. н.,  в зависимост от гражданските инициативи и задачите на държавата.
Идеята е взаимствана от подобни функциониращи модели в световната практика, познати под името фриганизъм.
Настоящата система и практическите й правила са съобразени с пазарната икономика в български условия, като личните "сметки" на участниците в нея служат за предлагане и реализиране на обществени задачи, стоки и услуги, също както и за натрупвания в социален, пенсионен и здравноосигурителен план.
Принципи
· Системата е обща собственост на всички участници и се управлява според принципите на реалната демокрация. Като собственици на системата, участниците сами се грижат за прозрачност и справедливост чрез самоконтрол, самовъзпроизвеждане, демократичност на вземането на решения и управление ( от самото начало ще функционира електронното гласуване, както и по телефона – за целта всеки участник ще разполага с листове с пинове)
· Участието ще се осъществява чрез персонални сметки с предистория на дейността на лицата и пригодността им за участие на съответните нива.
· Синхронизацията на търсенето и предлагането ще се извършва чрез „бюрата за управление” от самите участници, но и чрез възможността за директен достъп до Интернет
· взаимопомощ, солидарност и кооперативност
· обединяване около най-належащите задачи пред обществото
· ефективен контрол  за спазване на законите и неприкосновеността на държавната собственост.
· при фирми – по-пълно реализиране на наличните стоки.
· мобилизиране в обществени и социални дейности, посредством мрежови принцип (индиректно между предлагащия и търсещия), реализиран чрез използване на т.н. “обществена борса”


Ето и принципите, по които функционира подобна система, но само на социално ниво, в Германия заедно с мои доуточнения за системата TIME Sozial

TIME Sozial - повече от допълнителна реализация на стоки и услуги

- TIME - е една обществено-социална борса за "размяна" на стоки и услуги от нова генерация

-TIME - не работи на локално ниво, а на национално

-TIME - регионални и изобщо подсистеми от всякакъв вид са възможни

-TIME - комбинира подобен опит от целия свят: кръг на размяна, натрупване на време, кръг за съвети и консултации, регионални пари и фондове.

-TIME - пенсионно, допълнително осигуряване, чрез натрупване на "социално-обществено време"

-TIME - отделя социалната от стопанската дейност. Така социалните дейности са свободни от данъци.

-TIME - работи заедно със съществуващите социални, обществени, помощни и граждански организации.

-TIME - дава възможност за помощ и взаимопомощ на бедни, социално слаби, възрастни хора, деца с увреждания и т.н.

-TIME - използва целенасочено стопаската система, размяната и стокооборота на системата и така повишава предлагането, консумирането, свързано на първо място със социалното, но също и със задачи на обществото.

-TIME - включва участието на общините и така подпомага комуналната инфраструктура

-TIME - базира се на ВРЕМЕ вместо на пари и така е независимо спрямо инфлация и/или кризи

-TIME - поощрява влагането на време за зациални или обществени дейности за регионалните групи, но и на национално ниво, като всяка от тях има отдделна ВРЕМЕВА сметка.

-TIME - използва ВРЕМЕВИ - ВАУЧЕРИ, за да намали разходите за подръжка, управление и развитие.

-TIME - е един проект, който сближава участиците със задачите на обществото.